Smartex

Nuoc NK thuy san

Trong năm 2014, có tổng cộng 115 quốc gia trên thế giới nhập khẩu mặt hàng thủy sản; trong đó chiếm tỷ trọng cao nhất dẫn đầu là Nhật Bản, Mỹ, Anh, kế đến là Đức và Pháp...

* Để biết rõ thông tin chi tiết, vui lòng xem file đính kèm.

Nguồn: Hải quan Việt Nam

TT thuy san Vietnam

Trong năm 2014, có tổng cộng 80 quốc gia trên thế giới nhập khẩu mặt hàng thủy sản của Việt Nam; trong đó chiếm tỷ trọng cao nhất dẫn đầu là Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc kế đến là Hà Lan và Úc... 

* Để biết rõ thông tin chi tiết, vui lòng xem file đính kèm.

Nguồn: Hải quan Việt Nam

TT thuy san Vietnam

Trong năm 2012, có tổng cộng 94 quốc gia trên thế giới nhập khẩu mặt hàng thủy sản của Việt Nam; trong đó chiếm tỷ trọng cao nhất dẫn đầu là Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc kế đến là Úc và Đức... 

* Để biết rõ thông tin chi tiết, vui lòng xem file đính kèm.

Nuoc NK thuy san

Trong năm 2012, có tổng cộng 224 quốc gia trên thế giới nhập khẩu mặt hàng thủy sản; trong đó chiếm tỷ trọng cao nhất dẫn đầu là Nhật Bản, Anh, Mỹ, kế đến là Đức và Pháp...

* Để biết rõ thông tin chi tiết, vui lòng xem file đính kèm.